• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Avalon

2012

Group

Gebouwen moeten de wegwerpmaatschappij weerstaan en lang kunnen functioneren. De bedoeling is dan ook om een synergie te verwezenlijken tussen een gesofisticeerd technisch gebouw en architectuur met de grootst mogelijke tactiliteit en sfeer.

De aanwezigheid van private en publieke buitenruimtes is het uitgangspunt en primordiaal. De insnijdingen en uitsparingen zijn bepaald door de azimut van de zon. Dankzij verregaande zonnestudies komt er optimaal zonlicht tot in het hart van het gebouw. Dit zorgt niet alleen voor warmtewinsten maar ook voor eigentijdse woonruimtes met royale buitenruimtes waardoor licht en zon kan toetreden. Bovendien verzachten zij het monolitische en massieve karakter van het gebouw en laten het zo beter aansluiten op de meer kleinschalige context.

Eigentijds stedelijk wonen vertaalt zich in bereikbaarheid, veiligheid, woonkwaliteit en duurzaamheid. Bij 'stedelijke woonkwaliteit' zijn buitenruimtes, al dan niet voorzien van beplanting, van vitaal belang. Door hun centrale positie creëren zij extra ruimtegevoel en daglicht in de woonunit. Ze zijn afgewerkt in hout, met houten draagbalken voor het plafond en een houten vloer. Langs de drukke Zuiderlaan zijn de terrassen afgeschermd met een geperforeerde baksteenwand die van binnenuit de nodige doorkijk biedt, doch buitenaf alle privacy garandeert. Door de grote schuiframen en kamerhoge beglazing sluiten de binnenruimtes naadloos aan bij de terrassen, wat visueel en gevoelsmatig voor een wezenlijk ruimtelijk effect zorgt.

Alle bouwmaterialen zijn aangepast aan hun specifiek doel. Woonzones zijn uitgevoerd in warme materialen, met houten vloeren in de leefruimtes. Andere zones zijn harder afgewerkt: leisteen voor de keukenvloer, keramische tegels in de badkamers, gepolierd beton en gegalvaniseerd staal voor de gemeenschappelijke ruimtes. Schuiframen van gemoffeld aluminium zijn in gebouwhoge gordijngevels geplaatst. De technische uitrustingen van de individuele woonunits werden volgens de principes van rationeel energiegebruik uitgewerkt. Centrale condenserende hoogrendementsketels (Viessmann Vitocrossal) worden gecombineerd met 22 zonnecollectoren op het dak die het warm water genereren. Elke woonunit is compleet uitgerust met individueel regelbare vloerverwarming (lage temperatuur verwarming en dus lager energieverbruik). Balansventilatie (systeem D) met warmterecuperatie zorgen voor een gezond leefklimaat. Onder de hellende inkomzone van de ondergrondse parkeergarage werden twee regenwatertanks voorzien.  Naast buffering voorzien zij ook water voor de tuin, toiletten en voor schoonmaak.

In het opzicht van duurzaamheid dient ook steeds de levenscyclus en de levensduur van het gebouw geoptimaliseerd te worden. Aanpassen, uitbreiden en herbestemmen van het gebouw, in functie van wisselende levensbehoeften –of wensen (levenswijzen) van de gebruikers, is perfect mogelijk. Het masterplan is hierop voorzien.

Avalon is een ideële holistische leefgemeenschap. Stedenbouwkundig en architecturaal is het een duurzame bebouwing met een totale coherentie op het sociale, culturele, agronomische, architecturale en stedenbouwkundige vlak. Het is een compositie van licht en duisternis, van zien en gezien worden, van geluid en stilte, een psychisch metabolisme. De matrix is gebaseerd op een noodzakelijkheid die de vanzelfsprekendheid van de gebruikswaarde en de belevingswaarde van de ruimte karakteriseert. Een duurzaam gebouw in een sociale, ecologische, economische en ethische context.

Buildings must be able to resist the throw-away society and be functional for a long time. Therefore, the goal is to realise a synergy between a technically sophisticated building and architecture of utmost tactility and atmosphere.

The presence of private and public areas was paramount and the guiding principle. The recesses and cut-outs are defined by the azimuth of the sun. Thanks to extensive solar studies, natural light enters into the heart of the building. This ensures thermal gains while the openings and the generous terraces also allow light and sun in the flats. Moreover, they soften the monolithic and massive character of the building and provide a better connection with the smaller scale of the surroundings.

Contemporary urban means accessibility, safety, housing quality and sustainability. Public areas, whether they are equipped with vegetation or not, are vital for the urban living quality. Because of their central position they create extra space, light and atmosphere in the flats. They are finished in wood, with wooden beams for the ceiling and a wooden floor. Along the busy Zuiderlaan, the terraces are sheltered by a perforated brick wall that allows a view on the surroundings from inside. Thanks to the large sliding windows and floor to ceiling glazing, the interior spaces seamlessly blend with the terraces, thus providing a significant spatial effect, both visually and emotionally.

All materials are adapted to their specific purpose. Residential areas are in warm materials, with wooden floors for the living areas. Other areas are executed in harder finish: slate for the kitchen floor, ceramic tile bathrooms, polished concrete and galvanized steel for the common areas. Sliding windows of powder coated aluminium were put in the curtain walls that cover the entire building. The technical equipment of individual residential units is put up according to the principles of rational energy use. Central condensing high efficiency boilers (Viessmann Vitocrossal) combined with 22 solar panels on the roof generate hot water. Each residential unit is fully equipped with individually controlled floor heating (low temperature heating for lower energy consumption). Balanced ventilation (system D) and heat recycling ensure healthy living conditions. Underneath the sloping entrance area of the underground parking garage, two rainwater tanks are installed. In addition to buffering they also provide water for the garden, the toilets and for cleaning.

In terms of sustainability, the lifecycle and the lifespan of the building needs to be optimal. The master plan provides a long-range vision: adaptation, extension and conversion in view of the changing needs or desires (lifestyles) of the users is perfectly possible.

Avalon is an ideal holistic community. On the level of urban development and architecture, it is a sustainable building with complete coherence in the social, cultural, agricultural, architectural and urban field. It is a composition of light and darkness, of watching and being watched, of sound and silence, a psychic metabolism. The matrix is based on a necessity that characterizes the naturalness of both the use and the perception of space. Avalon is a sustainable building in a social, ecological, economical and ethical context.

CREDITS

Status: 2007-2014
Team: Frank Delmulle, Joachim Provoost, Mathieu De Cock, Frederik Tomme
Stabiliteit: Ir. Frank Putman
Fotografie: Koen Van Damme

PUBLICATIES

World-Architects Exhibition 2015 / De Standaard, 2007: 'betaalbare woonkwaliteit'

De insnijdingen en uitsparingen zijn bepaald door de azimut van de zon. Dankzij verregaande zonnestudies komt er optimaal zonlicht tot in het hart van het gebouw. Dit zorgt niet alleen voor warmtewinsten maar ook voor eigentijdse woonruimtes met royale buitenruimtes waardoor licht en zon kan toetreden.
Avalon is een ideële holistische leefgemeenschap. Stedenbouwkundig en architecturaal is het een duurzame bebouwing met een totale coherentie op het sociale, culturele, agronomische, architecturale en stedenbouwkundige vlak.
Bij 'stedelijke woonkwaliteit' zijn buitenruimtes van vitaal belang. Door hun centrale positie creëren zij extra ruimtegevoel en daglicht in de woonunit.
Status: 2007-2014 / Team: Frank Delmulle, Joachim Provoost, Mathieu De Cock, Frederik Tomme / Stabiliteit: Ir. Frank Putman / Fotografie: Koen Van Damme

Avalon

Heading

click to twist