• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Woning en atelier Bagatel

2012

Private

De woning ligt op een heel smal perceel tussen twee appartementsgebouwen met zes bouwlagen in een straat met een sterke verticaliteit.

De uitdaging bestond erin de smalle site zo maximaal mogelijk te benutten en de woonpotentie op deze plek sterk te optimaliseren. De oppervlakte werd optimaal benut zonder aan open- en lichtheid in te boeten, door een logische organisatie van de ruimtes, drastische beslissingen voor meer transparantie en op maat gemaakte kasten en meubels.

Op deze manier ontstaat onbewust een uiterst interessante gelaagdheid, zowel letterlijk als figuurlijk. In de kleine galerij op het gelijkvloers worden kleinschalige creaties, installaties en schilderijen tentoongesteld en verkocht. Deze objecten worden door de bouwheer-kunstenaar gecreëerd in zijn atelier op de vierde verdieping. Op de eerste en tweede verdieping zijn studio’s ingericht voor zijn kinderen. Op de derde verdieping ligt de gemeenschappelijke keuken en eetplaats. Verdieping vier, vijf en zes zijn de ruimtes van het gezinshoofd: het atelier, de leefruimte en de slaapruimte. Leefruimte en slaapruimte hebben beide volledig sanitaire voorzieningen en wisselen soms wel eens van verdieping. Op elke verdieping is er aan de zuidkant een terras.

Om de fijnheid van de site en gebouw te accentueren, is de opbouw van het gevelvlak verticaal gearticuleerd. Ze heeft een uiterst transparante aanblik en het stelselmatig uitspringen van de façade zet het smalle karakter van de site extra in de verf. Het fijn uitgevoerde schrijnwerk tussen de parementgevels zorgt voor variatie en ornamentiek. Ook achteraan is gekozen voor een uiterst transparante gevel. Hierdoor kijk je op verschillende plaatsen dwars door het gebouw, wat voor een geweldig onbelemmerde woonbeleving zorgt.

Om meer lichtinval in het hart van de woning te verkrijgen zijn er in het dak doordacht uitbouwen en uitsparingen voorzien. Als aanvulling op de fijne gevelopbouw werd dit dak in witte pvc bekleed. Dit is een duurzame dakbedekking die maximaal reflecteert wat resulteert in een positieve invloed op het binnenklimaat.

De gekozen gevelmaterialen zijn in harmonie met zijn omgeving: witte geglazuurde bakstenen geven een licht en duurzaam karakter aan de gevel en zorgt tevens voor een betere geleiding van het natuurlijk zonlicht in het smalle en diepe interieur.

De ruimtelijkheid in deze ogenschijnlijk smalle spleet tussen 2 gebouwen loopt diagonaal door naar de boven en onderliggende verdieping via de liftkoker, die uitgevoerd is in doorzichtig glas (raumplan-Adolf Loos).

Op de verdieping waar leefruimte -verdieping 5- en slaapruimte -verdieping 6- gelegen zijn, wordt deze diagonale ruimtelijke verbinding nog versterkt door een glasplaat in de vloer van verdieping 6 zodat er visueel contact is zonder geluidshinder. Deze diagonaal ruimtelijke verbindingen zorgen er tevens voor dat het contact met de omgeving, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, groter wordt.

Het bestaande gebouw is verwerkt in de gehele constructie. Enerzijds omdat het, uit technisch oogpunt dan, alzo de stabilisator bleef voor de belendende gebouwen, anderzijds omdat het, uit humaan oogpunt, een noodzakelijke link bleek voor de bouwheer met het verleden, met de plek, met het gebouw, waar al zoveel geluk en leed werd beleefd.

The house is situated on a very narrow plot between two six-storey blocks of flats, in a street with a strong verticality.

The challenge was to make maximum use of the narrow site and to strongly optimize the living quality of it. The surface area was optimally used without compromising on openness and lightness, by a logical organisation of the rooms, drastic choices for more transparency and tailor made closets and furniture.

This unconsciously created a very interesting layering, literally and figuratively. In the small gallery on the ground floor, small-scale creations, installations and paintings are on display and for sale. These objects are created by the client-artist in his workshop on the fourth floor. On the first and second floor are the studio flats for the client’s children. The common kitchen and dining-room are situated on the third floor. The client's rooms are on the fourth, fifth and sixth floor: workshop, living room and bedroom. Both living room and bedroom are equipped with full sanitary facilities and switch floors from time to time. Each floor has a terrace on the south side.

To accentuate the fineness of the site and the building, the construction of the outer wall is vertically articulated. This offers an extremely transparent sight while the systematic jutting of the facade emphasizes the smallness of the site. The fine joinery between the rendered walls creates variation and ornamentation. The façade at the back is also extremely transparent. This allows a view right through the building on several spots, creating a marvelous unlimited living experience.

To bring more light in the heart of the home, the roof has extensions and cut-outs. In addition to the fine outer wall, the roof was covered with white pvc. This is a sustainable roof with maximum reflection, influencing the indoor climate in a positive way.

The materials chosen for the outer walls harmonize with their surroundings: the white glazed bricks give the outer walls a light and durable character and ameliorate the transport of the sunlight into the narrow and profound interior of the house.

The spatiality in this apparently narrow crack between 2 buildings continues diagonally in the different floors via the elevator shaft in transparent glass (Raumplan – Adolf Loos).

On the fifth floor (living room) and on the sixth floor (bedroom), this diagonal spatial connection is even reinforced by a glass sheet in the floor of the sixth level, to ensure visible contact without noise disturbance. These diagonal spatial connections also enhance the contact with the surroundings, both at the front and at the back.

The existing building is incorporated in the whole construction. From a technical point of view, it remained the solid construction between the adjacent buildings. From a human point of view, it turned out to be an indispensable link with the past, with the spot and the home where the client has already experienced so much happiness and grief.

CREDITS

Status: 2007-2012
Team: Frank Delmulle, Mathieu De Cock
Stabiliteit: ing. Stabiliteit Wim Vermeulen
Fotografie: Jan Verlinde

PUBLICATIES

Horizon 8300: Bouwwonderen in Knokke-Heist, 2015 / Archipel: Langs Vlaamse Wegen #1 The Wild West, 2017

Om de fijnheid van de site en gebouw te accentueren, is de opbouw van het gevelvlak verticaal gearticuleerd. Ze heeft een uiterst transparante aanblik en het stelselmatig uitspringen van de façade zet het smalle karakter van de site extra in de verf.
Om meer lichtinval in het hart van de woning te verkrijgen zijn er in het dak doordacht uitbouwen en uitsparingen voorzien. Als aanvulling op de fijne gevelopbouw werd dit dak in witte pvc bekleed.
Status: 2007-2012 / Team: Frank Delmulle, Mathieu De Cock / Fotografie: Jan Verlinde

Woning en atelier Bagatel

Heading

click to twist