• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Woning Meir

2014

Private

De woning ligt in agrarisch gebied, te midden akkers en weiden, waardoor het een zonevreemde woning is en aldus onderhevig aan de betreffende regelgeving. Het architecturale karakter van de bestaande hoeve moest dus worden bewaard.

De intentie was om de hoeve om te vormen naar een hedendaagse woning. Met hedendaags bedoelen we niet alleen het uitzicht van de woning, maar ook op vlak van technieken, isolatie, duurzaamheid en energie.

Met dit voorwendsel in het achterhoofd werd beslist de bestaande woning te behouden en uit te breiden met een losstaand volume waarin de slaapvertrekken gesitueerd zijn, het zogenaamde nachthuis. Op deze manier verkleinen we de typologie op de site naar kleine gebouwen in plaats van er één groot van te maken én neigt het geheel nu meer naar een blokhoeve, typisch voor de streek, gebaseerd op de vorm van het perceel.

De positie (rotatie) van dit nieuwe volume is zo gekozen dat het binnenplein zich opent naar het zuiden. Zo krijgt het bestaande volume optimaal zonlicht. Er worden dan ook grote glasvlakken in de zuidelijke gevel van dit gebouw voorzien en het aantal ramen in de noordelijke gevel worden beperkt.

De verbinding van de twee nieuwbouwvolumes gebeurt met een lange glaspartij. Deze glaspartij loopt door in de zuidgevel van het daghuis. Deze uiterst transparante glazen gang is louter een verbinding, een beschutting tegen regen en wind, en wordt nauwelijks verwarmd.

De gevel aan de noordkant heeft slechts twee openingen: één klein raam aan de living en één opening die een doorzicht in de eetruimte voorziet. De gevel aan de zuidkant is open en geeft uit op een binnenplein, wat de bewoners tegelijkertijd een gevoel van ruimte en intimiteit geeft.

De gevels en dak worden bekleed met een grijsachtige ruwe natuursteen, Rusty Slate. Dit accentueert het sober volume van de gebouwen en geeft ze een tijdloze uitstraling. De keuze voor een natuursteen bekleding is velerlei: natuursteen is duurzaam en tijdloos, gevel en dak kan in hetzelfde materiaal uitgevoerd worden waardoor de volumes een eigentijdser karakter krijgen. De bouwheren zijn verder zelf verbonden aan een natuursteenbedrijf en willen deze passie in de woning vertaald zien.

Waar de buitenkant vrij ruig en natuurlijk (landelijk) is, is de binnenkant puur en licht. Om de tijdloze lichtheid te accentueren is in het gehele interieur marmer toegepast. Travertin in de slaapkamers, Carrara in de woonkamers. De (transparante) gangen zijn geheel uitgevoerd in de Rusty Slate, die ook voor de buitenzijde van de woning werd gebruikt, om de buitenbeleving te vergroten.

De architectuur is sober en uitgepuurd met enkele typische elementen van streekeigen hoeve-architectuur. Een eigentijdse interpretatie van een landelijke woning voor wat betreft architectuur, energie en gebruik.

The house is situated in an agricultural rural area, between fields and meadows. Thus the architectural character of the existing farmhouse had to be conserved.

The intention with this farmhouse was to transform it to a contemporary house. Not only in terms of appearance, but also in terms of techniques, isolation, durability and energy.

The existing volumes on the site were retained and extended with a new volume where the bedrooms are located, the so-called ‘night house’. In this manner we decrease the typology on site to small buildings instead of making it into one big house.

The position, or better rotation, of the new volume is based on the shape and orientation of the site. The three volumes now enclose a courtyard which opens to the south, so that the existing volume gets an optimal amount of sunlight. The south façade consists of big glass surfaces and  the number of windows in the north façade is limited.

The glass façade on the south runs through the buildings and provides a transparent connection between the extensively insulated volumes. This highly transparent glass hallway is a mere connection, a protection against rain and wind, and is barely heated.

There are only two recesses in the north façade: one small window in the living space and one who provides an insight in the dining room.  The south façade however is open and looks out onto the courtyard, which gives the residents a feeling of space and at the same time a feeling of intimacy.

The house is completely covered with a grey natural stone, Rusty Slate. This emphasises the sober volume of the buildings and gives them a contemporary appearance. Natural stone is durable and timeless and in addition, the residents are linked to a natural stone business and wanted to see this passion translated in the house.

Whilst the outside is rather rough and natural (rural), the inside is pure and light. To accentuate the timeless lightness, marble is used throughout the interior. In the bedrooms Travertin, in the living rooms Carrara. The (transparent) corridors are entirely executed in the Slate used for the outside of the house, to enlarge the outdoor experience.

The architecture is sober and pure with a few typical elements of farmhouse-architecture in the region. It is a contemporary interpretation of a Belgian rural house with regard to architecture, energy use, materialization and durability.

CREDITS

Status: 2010-2014
Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Joachim Provoost
Stabiliteit: Util Struktuurstudies
Fotografie: Piet Albert Goethals

De positie (rotatie) van dit nieuwe volume is zo gekozen dat het binnenplein zich opent naar het zuiden. Zo krijgt het bestaande volume optimaal zonlicht. Er worden dan ook grote glasvlakken in de zuidelijke gevel van dit gebouw voorzien en het aantal ramen in de noordelijke gevel worden beperkt.
De gevels en dak worden bekleed met een grijsachtige ruwe natuursteen, Rusty Slate. Dit accentueert het sober volume van de gebouwen en geeft ze een tijdloze uitstraling.
Waar de buitenkant vrij ruig en natuurlijk (landelijk) is, is de binnenkant puur en licht. Om de tijdloze lichtheid te accentueren is in het gehele interieur marmer toegepast. Travertin in de slaapkamers, Carrara in de woonkamers.
Status: 2010-2014 / Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Joachim Provoost/ Fotografie: Piet Albert Goethals

Woning Meir

Heading

click to twist