• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Café moris

2015

Commercial

Het gebouw, uit de 17e eeuw, heeft enorm aantrekkelijke (oude) structurele elementen. Zo zijn de muren grotendeels opgebouwd uit grote ongelijkvormige blokken vooraan, en de plafonds verraden een sfeervolle eiken balkenstructuur. De strategie is simpel: het hele pand te strippen naar hun oorspronkelijke patine. Deze sfeervolle authentieke en ruwe basis dient als unieke atmosfeer van de toekomstige bar.

De oude trap wordt uitgebroken om de tweede ruimte van het al kleine café open te maken. Er wordt een nieuwe trap gemonteerd in de aanbouw achteraan. Deze ruimte is precies groot genoeg om een trap in te voorzien. De toiletten, gescheiden van de ruimte door een stalen deur, worden binnenin wit afgewerkt voor het contrast. Ze krijgen hun identiteit door gekleurde neon verlichting. De voormalige raamopeningen worden terug open gemaakt zodat we in de ene opening een urinoir kunnen bouwen en in de andere een grote handwasbak. De urinoir en handwasbak contrasteren met de brute raamopeningen. In deze openingen, tussen de toiletruimte en de bar, werd spy-glass geplaatst, zodat je vanuit de toiletten in de bar kan kijken maar niet omgekeerd. Een klein spotje centraal boven de twee elementen zorgen voor net voldoende licht en wat mystiek. Door alle nutsvoorzieningen achteraan te plaatsen, hebben we nu de mogelijkheid om de gelijkvloerse ruimte optimaal te benutten.

De ruimtes zijn onderverdeeld in twee vloerpassen. Vooraan, de nulpas, ligt gelijk met het straat. Het tweede deel ligt hoger. We willen dit niveauverschil gebruiken in het concept. De werkhoogte van in de bar kan immers doorlopen in een vloeiende beweging in de tweede ruimte en zo een zitbank worden. Op deze manier creëren we unieke atmosfeer waarbij de zittende gasten niet alleen op de toog zitten, maar waarbij de ooghoogte van de zittende en de staande gasten op dezelfde hoogte liggen.

Boven het meubel, tegen de muur, wordt een strakke facing van nauwkeurig uitgekozen dranken gemaakt. Lange stalen liggers over de breedte van de muur met ingewerkte ledlijnen lichten de flessen op de juiste manier op, zonder opdringerig te worden.

Het zitmeubel vormt een plaats die de zitplaats scheidt van de bar, maar tegelijkertijd bindt. De mensen die op de middelste zitbank zitten kunnen communiceren naar de bar of met ander bargasten. Op deze manier zal de bar rondom rond werking krijgen.

Door het ruw laten van plafond en muren moet er omzichtig omgesprongen worden met verlichting. Overbelichting kan de ziel van deze donkere bar schaden. De algemene strategie is om de verlichting naar beneden te richten, zodat het oude plafond als een tweede layer fungeert, die minder verlicht wordt. Zo gaan we de intimiteit benadrukken.

De toog wordt verlicht met een groot pendelarmatuur. Simpel maar effectief. Achter de toog springt de verlichte facing van de flessen in het oog. Het meubel wordt verlicht met enkele ledlijnen, zodat deze een uitnodigende warme gloed uitstraalt. Deze ruimte wordt aangevuld met tafelverlichting en een enkele wandspot zorgt voor wat algemene verlichting.

De gevel blijft onveranderd. De ramen worden geschilderd, om te matchen met de stalen leggers en details. De nieuwe bar wekt de nieuwsgierigheid in zijn bescheidenheid. De inkomdeur met erboven een klein embleem verraadt de aanwezigheid.

The building, dating from the 17th century, has enormously attractive (old) structural elements. The walls are for example mostly made up out of large uneven shaped blocks in the front, and the ceilings reveal a charming oak beam structure.
The strategy is simple: to strip the entire building back to its original character. This pleasant and authentic raw base serves as a unique atmosphere of the future bar.

The old staircase is removed to open up the second space of the already small cafe. A new staircase will be mounted in the rear construction. This space is precisely large enough to provide a flight of stairs, quite evident.
The toilets, separated from the space by a steel door, are given a smooth white finish to create a contrast. They get their identity by the colored neon lighting. The former window openings are opened again so that we can build a urinal in one opening and a large sink in the other. The urinal and sink contrast nicely with the brute window openings. In these openings, between the toilet and the bar, we than place spy-glass, so you can look in the bar from the toilets, but not vice versa. A small spotlight in the center above the two elements provide just enough light and some mystic. By putting all the utilities in the back, we now have the ability to use the ground floor area in an optimal way.

The spaces are divided in two floor levels. In the front, the level is even with the street. The second part is situated 50cm higher. We thankfully want to use this level difference in the concept. The working height of 95 cm in the bar, after all, can continue in one smooth motion in the second space and serve as a bench. In this way, we create a unique atmosphere in which the seated guests not only sit on the counter, but where the eye level of sitting and standing guest is at the same height.

To give this new element added strength and some standalone character we made it completely and autonomously out of one material. The counter, the benches and the floors. The line that determines the division between old and new, is where the bar is. This line is there only in materialization, but in reality, with the loose furniture throughout the two zones, it will be less tangible.

Above the furniture, against the wall, a tight facing of carefully selected beverages will be created. Long steel beams across the width of the wall (5m) with inset led lines light up the bottles in the right way, without being obtrusive.

The seating furniture forms a space that separates the seating area from the bar, but at the same time binds them.People who sit on the bench in the middle can communicate with the bar or with other guests at the bar. In this way, the bar will function all around.

Because the ceilings and walls are kept raw, the lighting has to be carefully chosen. Overexposure could harm the soul of this dark bar. The general strategy is to direct the lighting downwards, so that the old ceiling acts as a second layer, which is less illuminated. In this way we emphasize the intimacy.

The bar is lit with a large pendant armature. Simple but effective. Behind the counter the lit facing of the bottles catches the eye. The furniture is illuminated with single led lines so that it emits an inviting warm glow. This space is complemented with table lights and a single wall spotlight provides some general lighting.

The facade remains unchanged. The windows are painted to match the steel beams and details. The new bar arouses the curiosity in its modesty. The entrance door with a small logo above, reveals the presence.

CREDITS

Status: 2014-2015
Team: Seger Delmulle, May Lynn Doll, Joachim Provoost
Klant: MTM Group
Fotografie: Johnny Umans

PUBLICATIES

Archidust

De werkhoogte van de bar loopt in een vloeiende beweging door in de tweede ruimte en wordt zo een zitbank. Op deze manier creëren we unieke atmosfeer waarbij de zittende gasten niet alleen op de toog zitten, maar waarbij de ooghoogte van de zittende en de staande gasten op dezelfde hoogte liggen.
De toog, de banken en de vloeren worden volledig en autonoom in één materiaal uitgevoerd. De lijn die de scheiding tussen oud en nieuw bepaald, is waar de toog staat. Deze lijn is er enkel in materialisatie, maar zal in realiteit, met losse meubels doorheen de twee zones, minder hard voelbaar zijn.
Status: 2014-2015 / Team: Seger Delmulle, May Lynn Doll, Joachim Provoost / Klant: MTM Group / Fotografie: Johnny Umans

Café moris

Heading

click to twist