• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Parking Roof Houses

2022

Group

Een openbaar parkeergebouw in het centrum van Oudenaarde, tussen de Markt en het Jezuiëtenplein vormt het fundament voor dit project. Vanwege de centrale ligging van het openbare parkeergebouw en het residentiële karakter van de omgeving hebben we een vooruitstrevende visie voorgesteld: Wat als we het dak van de parking, ongebruikte verharde oppervlakte met prachtige uitzichten, gebruiken als maaiveld voor het bouwen van woningen?

Het behandelen van een parkeergebouw als bouwplaats voor huisvesting kan misschien een klein antwoord geven op de steeds toenemende druk op de huizenmarkt. Deze vorm van verstedelijking is niet storend en conceptueel verstandig, ze kunnen goed samengaan. De twee entiteiten worden ook complementair gebruikt: overdag als openbare parking, ‘s nachts als autostaanplaats voor de bewoners.

De gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied van Oudenaarde gaat uit van een dynamische maar leefbare stad. Dit betekent dat het wonen, werken, winkelen, economie, cultuur en dienstverlening, aangenamer en verweven met elkaar voorkomen. Om deze diversiteit en verwevenheid van functies te ondersteunen moeten ruimtelijke opties genomen worden. Zo moeten de typisch stedelijke kwaliteiten van Oudenaarde versterkt worden (pleinen, winkelstraten, e.a.).Een parkeergebouw met daarboven aangename woningen past perfect binnen bovenstaande visie om de stedelijke kwaliteit te versterken.

Het bestaande openbare parkeergebouw blijft integraal behouden alsook het karakter van de oorspronkelijke façade. Op de dakparking komen drie nieuwe (houten) bouwvolumes die weldoordacht steunen op de bestaande dakstructuur.

Door de centrale ligging, omgeven door buren, werd het basisprofiel en de positionering van de volumes op het dak werd bepaald door het gabarit onder een hoek van 45° vanaf de buitenste grenzen van het parkeergebouw. De volumes zijn met andere woorden teruggetrokken weg van de perceelgrenzen, een zogenaamde set-back. De kroonlijsthoogtes blijven rondom ongewijzigd, waardoor er naar de onmiddellijke omgeving geen verandering voelbaar en zichtbaar is. Er zijn ook geen zichten vanaf de nieuwe daktuinen naar beneden toe in de omliggende percelen.

Het benaderen van de woning is intrigerend. Men kan helemaal naar boven rijden met de wagen, parkeren, en verder te voet de voordeuren van de vrijstaande woningen bereiken, via de bestaande gemeenschappelijke trappenhal en lift.

Elke woning is naar een andere richting georiënteerd en staan rug aan rug. Dit zorgt voor een grote diversiteit in beleving en uitzicht vanuit de woningen en voor een grote privacy. De bestaande hellende vlakken van de parking vormen een glooiend ‘landschap’ die de verschillende woningen verbindt. De toegangspaden versterken dit dorp-in-stad gevoel.

Door het verhoogde ‘maaiveld’ krijgen de woningen een unieke woonervaring: Ze voelen aan als grondgebonden woningen, maar dan op een hoogte, met fascinerende vergezichten op het stadscentrum.

De dakwoningen zijn op een eenvoudige maar eigentijdse manier gebouwd. Eenvoudige, betaalbare en energiezuinige houtmassiefbouw (CLT) met een royale buitenruimte. Deze buitenruimte, daktuin en -terras, fungeert als een verlenging van de binnenruimte. Dit geeft de bescheiden woningen een geweldig ruim gevoel. Deze private terrassen zijn omsloten door de bestaande gecementeerde ommuring, hierdoor is er geen inbreuk op de privacy van de buurtbewoners.

Kruislings gelijmde hout (CLT) is een recycleerbaar en duurzaam bouwmateriaal. Het heeft een positief effect op het klimaat door de opslag van CO2 en het beperken van de uitstoot door energiezuinigheid. Ze zorgen voor een grote weerstand, luchtdichtheid en een uitstekende isolatie. In het geval van het CLT-houtsysteem is ook een uitstekende akoestische integriteit van de wanden verzekerd, waardoor de vorming van akoestische bruggen en de verspreiding van geluid wordt voorkomen.

De woningen werden ook hel snel gebouwd: de panelen werden uitgetekend en tot op de millimeter nauwkeurig verwerkt. Uitsparingen worden op voorhand uitgefreesd, met een correct resultaat en minder fouten tot gevolg. De geprefabriceerde panelen werden dan op enkele dagen geplaatst, en water- en winddicht gemaakt. Door deze droge bouwmethode konden de woningen snel instapklaar opgeleverd worden.

De dakparking krijgt door de optopping een nieuw karakter dat tegelijkertijd aansluit en een hedendaagse aanvulling vormt. Het parkeergebouw behield zijn materialisatie. Het betonskelet met open houten lattenwerk als voorgevel bleef behouden. De woningen afgewerkt met een verticale houten gevelbekleding en de ramen in houten schrijnwerk in hetzelfde duurzaam hout als de bestaande voorgevel, vormen een mooi ensemble met de bestaande elementen.

Binnenin werden de CLT-wanden grotendeels zichtbaar gehouden. Deze houten wanden geven de woningen een gezellig en huiselijk karakter. Bovendien zijn alle wanden op deze manier volledig demonteerbaar en recupereerbaar.

Er werd gebruik gemaakt van warmtepompen voor de verwarming en productie van warm water. Een mechanisch ventilatiesysteem (D) met warmterecuperatie zorgt voor een gezond en energiezuinig woonklimaat.

Onderzoek naar en het ontwikkelen van daadwerkelijke mogelijkheden en het creëren van nieuwe perspectieven in de dagelijkse (gerealiseerde) projecten is hoe wij duurzaamheid zien.

Misschien is het geen utopie: het terugvorderen van de gigantische hoeveelheid daken als maaiveld voor huisvesting als een perspectief op het beter gebruiken van ons ruim opgevulde landschap.

A public parking building in the center of Oudenaarde, between the Markt and the Jezuiëtenplein, forms the foundation for this project. Due to the central location of the public parking building and the residential character of the area, we proposed a progressive vision: What if we use the roof of the parking, unused paved surface with beautiful views, as a ground level for building houses?

Treating a parking building as a construction site for housing can perhaps provide a small answer to the ever-increasing pressure on the housing market. This form of urbanization is not disturbing and conceptually sensible, they can go well together. The two entities are also used in a complementary way: during the day as a public car park, at night as a parking space for the residents.

The desired spatial structure for the urban area of ​​Oudenaarde is based on a dynamic but liveable city. This means that living, working, shopping, economy, culture and services are present more pleasant and intertwined. Spatial options must betaken to support this diversity and interweaving of functions. For example, the typical urban qualities of Oudenaarde must be strengthened (squares, shopping streets, etc.). A parking building with pleasant homes above it fits perfectly within the vision to enhance the urban quality.

The existing public parking building will be preserved in its entirety, as will the character of the original facade. Three new (wooden) building volumes will be built on the roof car park, which will rest on the existing roof structure in a well-considered way.

Due to its central location, surrounded by neighbours, the basic profile and the positioning of the volumes on the roof was determined by the gabarit at an angle of 45°from the outer borders of the parking building. In other words, the volumes are withdrawn away from the plot boundaries, a so-called set-back. The cornice heights remain unchanged all around, so that no change can be felt or seen in the immediate vicinity. There are also no views from the new roof gardens down into the surrounding plots.

Approaching the house is intriguing. You can drive all the way up by car, park, and then reach the front doors of the detached houses on foot, via the existing communal staircase and elevator.

Each house is oriented in a different direction and they are all back to back. This ensures a great diversity in experience and views from the homes and great privacy. The existing sloping surfaces of the parking lot form a sloping 'landscape' that connects the different homes. The access paths enhance this village-in-town feeling.  

The elevated 'ground level' gives the homes a unique living experience: They feel like ground-level homes, but at a height, with fascinating views of the city center.

The roof houses are built in a simple but contemporary way. Simple, affordable and energy-efficient solid wood construction (CLT) with a generous outdoor space.This outdoor space, roof garden and terrace, functions as an extension of the indoor space. This gives the modest homes a great spacious feeling. These private terraces are enclosed by the existing cemented wall, so there is no invasion of the privacy of the local residents.  

Cross-glued wood (CLT) is a recyclable and sustainable building material. It has a positive effect on the climate by storing CO2 and limiting emissions through energy efficiency. They provide great resistance, airtightness and excellent insulation. Excellent acoustic integrity of the walls is also ensured, preventing the formation of acoustic bridges and the propagation of sound.

The houses were also built very quickly: the panels were drawn up and processed very accurately.Recesses are milled out in advance, with a correct result and fewer errors as a result. The prefabricated panels were then installed within a few days and made watertight and windproof. Thanks to this dry construction method, the homes could be quickly delivered ready to move in.

The rooftop construction gives the roof parking a new character that simultaneously connects and forms a contemporary addition. The parking building retained its materialization. The concrete skeleton with open wooden slats as the front was retained. The houses, finished with a vertical wooden cladding and the windows in wooden joinery in the same sustainable wood as the existing facade, form a beautiful ensemble with the existing elements.

Inside, the CLT walls were largely kept visible. These wooden walls give the houses a cozy and homely character. In addition, all walls can be completely dismantled and recovered in this way.

Heat pumps were used for heating and producing hot water. A mechanical ventilation system(D) with heat recovery ensures a healthy and energy-efficient living climate.

Researching and developing real possibilities and creating new perspectives in the daily (realised) projects is how we see sustainability.

Perhaps it is not a utopia: reclaiming the gigantic amount of roofs as ground level for housing as a perspective on making better use of our spacious landscape.

CREDITS
Status : 2019-2022
Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem
Stabiliteit: Binderholz
Fotografie: Johnny Umans

Het behandelen van een parkeergebouw als bouwplaats voor huisvesting kan misschien een klein antwoord geven op de steeds toenemende druk op de huizenmarkt. Deze vorm van verstedelijking is niet storend en conceptueel verstandig, ze kunnen goed samengaan.
Door het verhoogde ‘maaiveld’ krijgen de woningen een unieke woonervaring: Ze voelen aan als grondgebonden woningen, maar dan op een hoogte, met fascinerende vergezichten op het stadscentrum.
De dakwoningen zijn op een eenvoudige maar eigentijdse manier gebouwd. Eenvoudige, betaalbare en energiezuinige houtmassiefbouw (CLT) met een royale buitenruimte.
Status: 2019-2022 / Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem / Stabiliteit: Binderholz / Fotografie: Johnny Umans

Parking Roof Houses

Heading

click to twist