• LIJST
  • BEELD
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Rodetoren

2024

Group

Het terrein is volledig bebouwd en omringd door hoge wachtgevels. De gebouwen onderling zijn dusdanig met elkaar verweven dat dit zorgt voor een beperkte aanpasbaarheid en toekomstmogelijkheid. Er wordt daarom gekozen voor een volledige sloop van de bestaande bebouwing en een ontpitting.

Het nieuwe gebouw sluit aan op de kroonlijst van de aanpalende gebouwen. Zo past het volume naadloos in het straatbeeld.  Er wordt niet gekozen om volledig op te toppen, maar een kleinschalig verhoogd volume op de hoek te voorzien die zich wegtrekt van de aanpalende bebouwing, geënt op de bestaande assen van de Rodetoren- en Hagelandkaai.  

Het volume aan de Rodentorenkaai wordt in twee gedeeld om de schaalimpact van het gebouw te verkleinen. De tweedeling gebeurt evenwijdig met de Hagelandkaai-as en de as loodrecht op de Rodetorenkaai.  Deze snede vormt tevens ook de begrenzing van het dakvolume. De hoek van dit volume loopt zo helemaal door tot op het maaiveld en vormt een fijn verticaal accent.  Door de as van de Hagelandkaai te herhalen in de insnijding, krijgt het gebouw een duidelijke hoekfunctie.

Een vaste ritmiek wordt geprojecteerd op de voorgevels om een helder gevelbeeld te creëren. Elk vlak wordt opgedeeld in gelijke sequenties waarbij de insnijding een van de sequenties vormt. De ritmiek loopt verder in het dakvolume dat bepaald is volgens de vernoemde assen. Dit geeft het gebouw een verticale en slanke uitstraling. Vervolgens vertaalt het principe van het ritmiek zich in een zuiver fijn betonskelet .

De ritmische gevel sluit aan op de omgeving door de specifieke volumeverwerking, kroonlijsthoogte en materialisatie. Tegelijkertijd onderscheidt het gebouw zich voldoende van zijn directe omgeving, zodat een fascinerend hoekgebouw ontstaat.

De transparante zuidgevel zorgt voor een overvloed aan lichtinval en uitzichten op de indrukwekkende Portus Ganda. Deze relatie is uiterst waardevol, maar verhoogt het risico op oververhitting. Houten rolluiken, tussen de betonstructuur dienen als zonneschermen, maar zorgen ook voor intimiteit, dienen als privacy schermen op de drukke spitsuren en geven een dynamische factor aan het gebouw. Met de rolluiken kan het gebouw zich helemaal sluiten en wordt het gebouw een homogeen translucent volume.  Zo onstaat er een relatie met de Portus Ganda gekoppeld aan een optimale gebruikswaarde voor de bewoners. De gevel is geen statisch gegeven, hij verandert voortdurend. Hij wordt medebepaald door de bewoners, door het moment, door de seizoenen, dag en nacht, zodat leven en gebouw in elkaar overvloeien.

Gegeven de prominente locatie kiezen we ervoor om geen uitkragende balkons te plaatsen, maar snijden we negatieve ruimtes uit het bouwvolume. Deze terrassen zijn doordacht ingepland op de hoek tussen de Rodetorenkaai en de Hagelandkaai, waarbij de zijgevel van het dakvolume de grens tussen binnen en buiten bepaald. De terrassen worden uitgevoerd in hetzelfde hout als de rolluiken. Hierdoor krijgt het gebouw en de terrassen een interessante speelse volumetrie door een wisselwerking van open en gesloten, gedragen door de betonnen structuur.

We opteren voor een houtsoort met een hoog looizuur, die zilver wordt met de jaren en die weinig onderhoud vereist. De tactiliteit van hout wordt zowel langs buiten als langs binnen voelbaar.  Beton voor skeletstructuur van de voorgevel en voor de de zij- en achtergevels harmoniërt met het hout van de ramen en rolluiken. De fijne voorgevel biedt ruim zichten op de Portus Ganda door middel van grote kamerhoge raampartijen.  Het is belangrijk om dit zicht niet te breken: doorzichtige glazen borstweringen op de terrassen zorgen ervoor dat de continuïteit van de verticale kolommen behouden blijven.

De tactiliteit van het hout, het lichtspel door de rolluiken en de spiegeling van het glas vervolledigen de unieke sfeer aan het water.

The site is fully built-up and surrounded by tall guard walls. The buildings are interconnected to such an extent that this creates limited adaptability and future possibility. Therefore, a complete demolition of the existing buildings is chosen.

The new building connects to the cornice of the adjacent buildings. Thus, the volume fits seamlessly into the streetscape.  The choice was not made to completely top off, but to provide a small-scale raised volume on the corner that pulls away from the adjacent buildings, grafted onto the existing axes of the Rodetoren and Hagelandkaai.  

The volume on Rodentorenkaai will be divided into two to further reduce the scale impact of the building. The division occurs parallel to the Hagelandkaai axis and the axis perpendicular to the Rodetorenkaai.  This cut also forms the boundary of the roof volume. The angle of this volume thus extends all the way down to ground level and forms a fine vertical accent.  By repeating the axis of the Hagelandkaai in the incision, the building acquires a clear corner function.
A fixed rhythm is projected onto the front facades to create a clear facade image. Each plane is divided into equal sequences where the incision forms one of the sequences. The rhythm continues in the roof volume determined according to the named axes. This gives the building a vertical and slender appearance. Next, the principle of rhythmicity translates into a pure fine concrete skeleton .

The rhythmic façade connects to its surroundings through the specific volume effect, cornice height and materialization. At the same time, the building distinguishes itself sufficiently from its immediate surroundings to create a fascinating corner building.

The transparent south facade provides an abundance of light and views of the impressive Portus Ganda. This relationship is extremely valuable, but increases the risk of overheating. Wooden shutters, between the concrete structure serve as sunshades, but also provide intimacy, serve as privacy screens at busy peak hours and add a dynamic factor to the building. The shutters allow the building to close completely and the building becomes a homogeneous translucent volume.  This creates a relationship with the Portus Ganda coupled with optimal use value for the residents. The facade is not static, it is constantly changing. It is co-determined by the residents, by the moment, by the seasons, day and night, so that life and building flow into each other.

Given the prominent location, we choose not to place cantilevered balconies, but cut negative spaces out of the building volume. These terraces are thoughtfully planned on the corner between the Rodetorenkaai and the Hagelandkaai, where the side wall of the roof volume defines the boundary between inside and outside. The terraces are executed in the same wood as the shutters. This gives the building and terraces an interesting playful volumetry through an interaction of open and closed, supported by the concrete structure.

We opted for a type of wood with a high tannic acid, which becomes silver with age and requires little maintenance. The tactility of wood is felt on the outside as well as the inside.  Concrete for the skeletal structure of the facade and for the side and rear facades harmonizes with the wood of the windows and shutters. The fine front facade offers wide views of the Portus Ganda through large floor-to-ceiling windows.  It is important not to break this view: translucent glass parapets on the terraces maintain the continuity of the vertical columns.

The tactility of the wood, the play of light through the shutters and the reflection of the glass complete the unique waterfront atmosphere.


CREDITS

Status: 2024
Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem
Stabiliteit: DS Engineering

Het volume aan de Rodentorenkaai wordt in twee gedeeld om de schaalimpact van het gebouw te verkleinen. De tweedeling gebeurt evenwijdig met de Hagelandkaai-as en de as loodrecht op de Rodetorenkaai. Deze snede vormt tevens ook de begrenzing van het dakvolume. De hoek van dit volume loopt zo helemaal door tot op het maaiveld en vormt een fijn verticaal accent. 
De tactiliteit van het hout, het lichtspel door de rolluiken en de spiegeling van het glas vervolledigen de unieke sfeer aan het water. 
Status: 2024 / Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem / Stabiliteit: DS Engineering

Rodetoren

Heading

click to twist